Samfundet

Samfundet för Militära Traditioner i Finland grundades år 1997 som ett forum för personer och institutioner med intresse för militärhistoria, militärkultur och militära traditioner.

Vad förstår vi med militärhistoria, militärkultur och militära traditioner?

Militärhistoria, militärkultur och militära traditioner kan förstås som närbesläktade begrepp. Hit hör bl.a. följande områden.
– soldatlivets etiska värderingar samt yrkessoldaternas, vapenslagens och truppförbandens muntliga och skriftliga traditioner
– militära seder och bruk, garnisonsliv
– yttre kännetecken (uniformer, fanor, igenkänningstecken, ordnar)
– militärmusik

Varför ett eget samfund?

Samfundet syftar till att befrämja forskning inom sitt verksamhetsområde. Dessutom stöder samfundet insamlande och förvaring av traditionsföremål, litteratur och annat material samt stöder levande militärkultur.

Detta förvekligas genom att
– sträva till att förbättra förutsättningarna för forskning inom området
– stöda sina medlemmars forskningsverksamhet genom att ordna utbildnings-, diskussions- och informationstillfällen samt företa studiebesök
– befrämja vetenskaplig, litterär och övrig verksamhet beträffande militära traditioner
– medverka i relevant publikationsverksamhet och ha en egen publikationsserie
– upprätthålla internationella kontakter

Verksamhet

Samfundets verksamhet omfattar föredrags- och diskussionstillfällen, seminarier, studiebesök och publikationsverksamhet. Dessutom har samfundet sedan år 2002 årligen nominerat “Årets militära traditionsbok” och/eller “Årets militära traditionsgärning”.

För mer information, kontakta

info@sotilasperinne.fi